Vsetko pre priemyselVseobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

  Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.vsetkoprepriemysel.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.


  2. DODACIE PODMIENKY
  Predávajúci sa zaväzuje: – dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, – dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci nezodpovedá za: – oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, – oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, – za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou, – prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Kupujúci sa zaväzuje: – objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, – zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 180,- EUR s DPH, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne, prípadne realizovať platbu za objednaný tovar prostredníctvom preddavkovej faktúry. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

  3. DODACIE LEHOTY
  Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. . Priemerná doba expedície nášho tovaru sú 4 pracovné dni od objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty, (zvyčajne 5 pracovných dní ) Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

  4. CENY TOVARU

  Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Uvedená cena v čase objednania je nemenná.
  Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a poplatok za dobierku. (pokiaľ nie je uvedené inak)
  Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je pribalená ku každej zásielke, slúži zároveň ako dodací a záručný list.
   
  5. PLATBY ZA TOVAR
   
  Objednaný tovar zasielame expresnou službou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.
  Úhradu za dodaný tovar je možné realizovať v hotovosti kuriérovi  pri preberaní zásielky, osobne, prevodným príkazom.

 2. CENY ZA DOPRAVU TOVARU

  Platba za prepravnú službu – 14,00 € s DPH / 15,00 € s DPH (v prípade dobierky) alebo individuálne
  Platba za osobný odber – 0,00 € s DPH


  7. PREVZATIE TOVARU
   
  Spôsob prevzatia tovaru si určí zákazník pri objednávke.  (kuriérska služba,  alebo osobný odber)
  Zadávajte presnú adresu s číslom, Celé meno a priezvisko. Skontrolujte tvar telefónneho čísla.
   
  8. INDIVIDUÁLNA PONUKA
   
  V prípade rozsiahlejších objednávok vieme vypracovať individuálnu cenovú ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.
   
  9. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
   
  Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od jej odoslania (po 3 hodinách je objednávka už v stave vybavovania). Prípadné zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, následne Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
   
  10. VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
   
  Podľa zákona 102/2014 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti (Permastyle, s.r.o., Banská Belá 174,Banská Belá, 934 01) v originálnom balení, kompletný a nepoškodený. Prepravné náklady a balné pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru najneskôr však do 14 dní od doručenia.  Zároveň je potrebné písomne alebo mailom uviesť číslo účtu prijímateľa na ktorý majú byť prevedené prostriedky. Je potrebné poslať doporučený list  ,,odstúpenie od zmluvy´´ v zákonnej lehote na adresu : Permastyle, s.r.o., Banská Belá 174,Banská Belá, 966 15 alebo elektronicky na info@vsetkoprepriemysel.sk. Bez oznámenia o odstúpení od zmluvy a čísla účtu nie je možné peniaze za tovar vrátiť.
  V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
   
  11. REKLAMAČNÝ PORIADOK
   
  Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od kuriéra a jej zaplatení na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
  V prípade reklamácie zákazník dodá tovar priamo na adresu predávajúceho, nie na osobné prevzatie na pošte, alebo depe prepravcu. Ak tovar  odosiela prepravcom, balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:
  – reklamovaný tovar vrátane všetkého príslušenstva,
  – kópiu faktúry,
  – popis závady,
  – kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail).
  Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
  V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
  Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
  – prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  – znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
  – používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou povahou – a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
  prostredia – nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
  – vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí,
  – zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
  – prepätím, napr. pri údere blesku,
  – pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
  – mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým
  zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod..
  Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim (rozhodujúci je dátum uvedený na pečiatke pošty). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
   
  12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   
  Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
  Kupujúci čestne prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho a tiež reklamačným poriadkom predávajúceho, a že s týmito podmienkami súhlasí.

  Ochrana osobných údajov

  Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou externých dopravcov, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia vášho tovaru priamo k vám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany nebudú inak komerčne využívané.

  Odstúpenie od zmluvy
  POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu: Permastyle, s.r.o., Banská Belá 174,Banská Belá, 966 15 alebo info@vsetkoprepriemysel.sk. . Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  Po prevzatí tovaru ho máte možnosť rozbaliť a odskúšať bežným spôsobom ako na predajni. Avšak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vo vzájomnej súvislosti s podmienkou uvedenou v predchádzajúcej vete je možné vrátiť len tovar, ktorý:

  i. je v pôvodnom stave,
  ii. obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,
  iii. nejaví známky používania a opotrebenia,
  iv. je neporušený a nepoškodený,
  v. je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),
  vi. je v pôvodnom, nepoškodenom obale.

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  Zašlite nám tovar doporučene späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte osobne na adrese našej prevádzky: Permastyle, s.r.o., Banská Belá 174,Banská Belá, 966 15 najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Prepravné náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

  V súlade so zákonom nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  ii. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  iii. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  iv. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

  Alternatívne riešenie sporov


11.1 Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike


11.2. Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je info@abcnaradie.sk . Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom – spotrebiteľom a Obchodníkom – predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.


11.3. Užívatelia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplati

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Permastyle, s.r.o. , Banská Belá 174, Banská Belá, 966 151 ICO 50610881(ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail:         info@vsetkoprepriemysel.sk

telefón: 0904181444


poštová adresa: Permastyle, s.r.o. ,

Banská Belá 174,

Banská Belá,

966 15

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Slovenská sporiteľňa 05123685233/0900
IBAN: SK15090000000005123685233
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
X